More Articles

ดัดฟัน

ดัดฟัน

ดัดฟัน เป็นการช่วยให้ฟันที่เรียงตัวกันอย่างไม่เป็นระเบียบ เช่นการบิด การยืนออกมาของฟัน ให้กลับมาเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบ โดยการดัดฟันจะใช้เวลาในการดัดนานประมาณ 2ถึง 3ปี แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าฟันมีลักษณะเป็นอย่างไร โดยการดัดฟันจะใช้เครื่องมือ เข้ามาช่วยให้การดัดฟันเป็นไปอย่างช้าๆจนเข้าเรียงกันเป็นระเบียบ สำหรับผู้ที่ต้องการดัดฟัน ควรศึกษารายละเอียดของการดัดดฟันให้ดีเสียก่อนเพราะการดัดฟันต้องอาศัยความเอาใจใส่และการดูแล เพราะผูที่ดัดฟันจะต้องมาพบแพทย์ตามที่ทันตแพทย์นัดทุกๆ ครั้งเพื่อประสิทธิภาพของการรักษาที่ดีที่สุด และการดัดฟันจะทำให้การดูแลรักษาความสะอาดยากมากกว่าปกติ ต้องใช้ลวดขัดฟัน ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังและเอาใจใส่มากกว่าปกติ   ประโยชน์ที่ได้รับจากการดัดฟัน - ช่วยให้ฟันมีการดัดเรียงตักันอย่างเป็นระเบียบมากขึ้น -ช่วยให้ท่านมีความมั่นใจในการยิ้ม เป็นการสร้าเสริมบุคลิกภาพของท่านใหดีขึ้นด้วย -การบดเคี้ยวอาหารก็ทำให้ละเอียดมากขึ้น -การทำความสะอาดภายในช่องปากทำได้ทั่วถึงมากขึ้น จึงช่วยลดการเกิดฟันผุ หรือโรคเหงือกได้ -การออกเสียงชัดเจนมากขึ้น   การดัดฟันมีหลายชนิดกันคือ - การดัดฟันด้านนอก

รายละเอียด

ประโยชน์ของดัดฟัน

ประโยชน์ของดัดฟัน

ประโยชน์ของทันตกรรมจัดฟัน 1. เพื่อประโยชน์ในการใส่ฟันปลอม 2. ป้องกันการเกิดโรคปริทันต์ 3. แก้ไขนิสัยผิดปกติ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการสบฟันผิดปกติ และขจัดสิ่งกีดขวางการเจริญเติบโต ของใบหน้าในระยะฟันน้ำนม 4. แก้ไขการสบฟันผิดปกติในระยะฟันชุดผสม 5. ป้องกันและแก้ไขการออกเสียงที่ไม่ถูกต้อง 6. เพื่อความสวยงาม วิธีการและขั้นตอนในการจัดฟัน การบำบัดรักษาทางทันตกรรมจัดฟันเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินไปตามขั้นตอนตามที่กำหนดไว้ในแผนการบำบัดรักษา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1. ประสิทธิภาพในการทำงานของอวัยวะต่างๆ 2. ความคงที่ของตำแหน่งฟัน 3. ความสวยงาม การวางแผนบำบัดรักษาของผู้ป่วยแต่ละรายควรประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. กำหนดวัตถุประสงค์ 2. กำหนดลำดับก่อนหลังของการบำบัดรักษา 3. กำหนดทิศทางการเคลื่อนที่ของฟัน 4. กำหนดอวัยวะที่จะใช้เป็นหลักยึดเพื่อเคลื่อนฟันซี่อื่นๆ 5. จัดเตรียมช่องว่างหรือเนื้อที่ซึ่งจำเป็นสำหรับการเคลื่อนที่ของฟัน 6. กำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการบำบัดรักษา 7. กำหนดลักษณะของเครื่องมือบังคับฟันและระยะเวลาที่ใช้

รายละเอียด

การดูแลรักษา สำหรับคนดัดฟัน

การดูแลรักษา สำหรับคนดัดฟัน

ขั้นตอนที่1 ทำความสะอาดบริเวณซอกฟัน ซึ่งแปรงสีฟันเข้าไปไม่ถึง โดยใช้ไหมขัดฟันความยาวประมาณ 18 นิ้วพัน รอบปลายนิ้วกลางทั้งสองข้างห่างกัน 1.5-2 นิ้ว ดึงไหมขัดฟันให้ตึงด้วยนิ้วหัวแม่มือ และนิ้วชี้ ขั้นตอนที่2 เคลื่อนไหมไปมาเบาๆ เข้าระหว่างซอกฟันแล้วโค้งไหมโอบรอบฟัน เพื่อทำความสะอาดโดยเคลื่อนขึ้นลง ขั้นตอนที่3 ทำในลักษณะเดียวกับข้อ 2 กับฟันซี่ข้างเคียงโดยพยายามดึงไหมให้ตึงแนบกับฟัน เพื่อหลีกเลี่ยงการ ทำลายเหงือก (ในลักษณะเดียวกันทั้งฟันบนและฟันล่าง) ขั้นตอนที่4 เมื่อเสร็จจากซอกฟันด้านละซอก เลื่อนเส้นไหมจากนิ้วกลางหนึ่งไปยังอีกนิ้วกลางหนึ่ง ครั้งละ 1.5-2 นิ้ว เพื่อที่จะได้ ใช้เส้นไหมที่สะอาดและเหนียว สำหรับขัดซอกฟันถัดไป ขั้นตอนที่5 ควรให้ความสนใจขัดฟันทั้งซี่ใน และซี่นอกเมื่อขัดฟันเสร็จแล้วให้บ้วนปาก และกลั้วน้ำไปมาระหว่างซอก ฟันจนสะอาด ควรมั่นใจว่าไหมขัดฟันที่คุณใช้ต้องเส้นเล็ก และมีคุณภาพไม่เปื่อยยุ่ยง่าย การแปรงฟันหลังรีบประทานอาหารทุกครั้งนี้ ถ้าสามารถทำได้ก็ทำเลยน่ะครับ แต่ถ้าไม่สะดวกก็บ้วนปาก ด้วยน้ำเปล่าก็ได้น่ะครับ แต่ผมนี่ พกแปรงติดตัวตลอดเลยครับ เอาไปแปรงที่มหาวิทยาลัยน่ะครับ แรกๆก็อาจจะอายน่ะครับ แต่หลังๆหน้าด้านล

รายละเอียด

 

 

Designed by: elderly monitor. Sponsored by: 3D Surgery, online reputation management, Cialis Coupons.